ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง การพัสดุและระเบียบวินัยข้าราชการครู

ณ ห้องประชุมดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ